Hier vind je een overzicht van alle beschikbare werken. Neem voor meer informatie contact op met Galerie Persoon.
Here you find an overview of all available works. Contact Galerie Persoon for more information.

pieta

2023 | acrylics on canvas and paper | various sizes

pieta
Een zoon die zijn vader draagt. De man die je heeft gevoed, gevormd en geliefd. De piëta is een populair thema in de kunst. Schilders als van Bellini, Michelangelo en van Gogh maakten ieder een eigen versie. Voor mij inspireerde mijn overleden vader me deze mannelijke versie te schilderen.

A son carrying his father. The man who nourished, shaped and loved you. The Pieta is a popular theme in art. Painters such as Bellini, Michelangelo and van Gogh each made their own version. For me, my late father inspired me to paint this male version.

bearing you
moving on
undergo life
both right and wrong
be father and son

emovere

2023 | acrylics on paper and canvas | various sizes

Emotie komt van het Latijnse woord emovere, ‘energie in beweging’. Een reactie van je lichaam op een verandering in je omgeving. Stimulus, reactie en je persoonlijke ervaring werken met elkaar samen en vormen emoties als vreugde, verdriet, angst, lust en verbazing. Deze werken tonen het momentum tussen model en schilder in kleur, vorm en beweging.

Emotion comes from the Latin word emovere, meaning ‘energy in motion’. An expression of your body due to change in your environment. Stimulus, reaction and your personal experience interact with each other to form emotions as joy, sadness, fear, lust and surprise. These works show the momentum between model and painter in colour, shape and movement.

surrender

2022 | acrylics, spray paint, oil and oil pastel on canvas and paper| various sizes

In een onzekere tijd vertrouwen hebben in de toekomst. Ga je de strijd aan of durf jij je over te geven? Je bloot te geven? Ga liggen en spreid je armen. Een lichaamshouding tussen bevrijding, lust en lijden. Van verwondering en verlossing. Hoe kwetsbaar of krachtig ben jij? Het thema overgave leidt tot herhalende rituele werken op doek en papier.

Have faith in the future in uncertain times. Do you dare to fight or will you surrender? To expose yourself? Lie down and spread your arms. A posture between liberation, lust and suffering. Of wonder and redemption. How vulnerable or powerful are you? The theme of surrender leads to repetitive ritual works on canvas and paper.

the eighth day

2022 | acrylics on canvas and paper| various sizes | panorama 1600 x 100 cm

De achtste dag staat voor eeuwigheid en een nieuw begin. Na tijden van angst, verwijdering en contrast ontstaat een nieuwe tijd. Sprankelend, spannend en verlangend. De vraag is: zijn we nu definitief ontdaanvan bestaande denkbeelden en vergeten gewoontes? Voelen we ons verbonden met de ander, de natuur, de wereld en onszelf?

‘Van Ham lijkt zich met deze serie als schilder volwassen te verklaren en
de strijd aan te gaan met de oude meesters.’
Rebecca Nelemans, Kunsthistoricus

The eighth day represents eternity and new beginnings. After times of fear,
separation and contrast a new era arises. Sparkling, exciting and craving. The question is: have we definitely rid ourselves of existing ideas and forgotten habits?Do we feel connected to others, nature, the world and ourselves?

sweltering
dark doomsday
open me up
foster our stay
after the eighth day

inner space

2021 | acrylics on canvas | various sizes

Deze serie is ontstaan in de tijd dat vanzelfsprekendheid van lichamelijk contact heeft plaatsgemaakt voor een noodzaak naar binnen te gaan. Hoe kun je in die fysieke beperking toch je eigen lijf voelen en de afstand tot ander verbeelden. In deze schilderijen ga ik op onderzoek naar innerlijke ruimte om zo contact te maken met het altijd aanwezige moederschip, je eigen lichaam, in de oneindige ruimte.

This series originated at a time when the obviousness of physical contact has given way to a need to go within. How can you feel your own body in that physical limitation and imagine the distance from others? In these paintings I explore inner space in order to make contact with the ever-present mothership, your own body, in outer space.

light and dark side

2021 | acrylics on white and black canvas | various sizes

Iedereen heeft een duistere en een lichte zijde. Net als de maan soms vol in het licht van de zon staat en soms in duister gehuld is. Het tonen van deze contrasterende emoties tijdens een modelsessie levert complementair werk. Zon en maan in balans in een eeuwigdurende dans.

Everyone has a dark side and a light side. Just as the moon sometimes appears full in the light of the sun and sometimes is shrouded in darkness. Showing these contrasting emotions during a modeling session delivers complementary work. Sun and moon in balance in an eternal dance.

moving

2021 – now | pencil, acrylics and oil pastel on paper | 36 x 48 cm

Je bent in beweging. Je lijf beweegt. Jij beweegt. Wanneer je langzaam en vol overgave je lijf in beweging zet, geeft dat een goed beeld van je eigen energie. Een persoonlijk patroon van het pad dat je volgt. Een beweging die jij alleen in gang kunt zetten. Die beweging vormt het uitgangspunt van deze werken op papier.

You are moving. Your body moves. You move. When you set your body in motion, slowly and with full commitment, it gives a picture of your own energy. A personal pattern of the path you follow. A movement that only you initiate. This movement forms is the starting point of these works on paper.

refugee

2020 | acrylics on canvas| 100 x 100 cm

Deze vluchteling vertelde mij zijn intense verhaal. Na de dood van zijn vader is hij in angst naar Nederland gevlucht. Terwijl zijn moeder en zussen ver weg in verdriet achterblijven. Ik schilder zijn lichaam, achtergrond en emotie. Zo kleuren zijn verhaal en mijn schilderproces de dag. Kleuren van verdriet en pijn maar ook van hoop en toekomst.

This refugee told me his intense story. After the death of his father, he fled to the Netherlands in fear. While his mother and sisters are left far away in sorrow. I paint his body, background and emotion. His story and my painting process color to the day. Colors of sadness and pain, but also of hope and future.

fathom

2020- now | acrylics on canvas | various sizes

In de serie Fathom zoekt Coen verder naar menselijkheid. Doorgronden. Iemand binnenstebuiten keren en de kern raken. Een mens verbeelden als portret van zijn of haar binnenkant. Wat laat je dan nog zien en wat verhul je nog. Door onderzoek en actie wordt de kleur, toets en toon van een persoonlijkheid helder.

In the series Fathom, Coen continues his search for humanity. Fathom. Turning someone inside out and touching the heart. Depicting a person as a portrait of his or her inside. What will you show and what will you hide? Through research and action, the color, touch and tone of a personality become clear.

alma

2014-2020 | acrylics on canvas | various sizes

Alma betekent ziel. In deze serie zoek ik connectie voorbij iemands naakte lijf en uiterlijk vertoon. Ik praat met mijn model en onderzoek iemands achtergrond. Zo kijk ik voorbij de dagelijkse werkelijkheid. Een schilderij transformeert zo langzaam van snelle schets naar een bijna abstract expressionistisch werk.

Alma means soul. In this series look for connection beyond someone’s naked body and appearance. I talk to my model and research someone’s background. In this way I look beyond everyday reality. A painting slowly transforms from a quick sketch to an almost abstract expressionist work.

physical

2020-2021 | acrylics oil pastel, graphite on paper | 20 x 28 cm | frame 30 x 40 cm

Het menselijk lichaam is voor Coen van Ham een zoektocht naar vorm, lijn, leven en ruimte. Een ontdekkingsreis met het lichaam als landkaart. Zijn werken op papier zijn krachtig van lijn. Lichamen verworden landschap en bijzondere details ontstaan vanuit de directe manier van werken.

For Coen van Ham, the human body is a quest for form, line, life and space. A voyage of discovery with the body as a map. His works on paper have powerful lines. Bodies become landscapes and special details arise from the direct way of working.

mood

2020 | acrylics, oil pastel and graphite on paper | 20 x 28 cm | framed

In de serie Mood krijg je een inkijkje in je gemoedstoestand. Toont het model, de schilder of de toeschouwer deze emotie? Wat zorgt er in dit werk voor dat deze gemoedstoestand wordt versterkt? Kleine, zwierige schetsen vertellen het verhaal.

In the Mood series you get a glimpse into your state of mind. Shows the model, the painter or the viewer in this emotion? What in this work ensures that this state of mind is strengthened? Small, dashing sketches tell the story.

body parts

2019 – now | acrylics on panel | 20 x 20cm

Ieder lichaam heeft eigen kenmerken. Waar trekt je oog naar? Een hand, oog, borst of been? En wat vertelt dat, wat maakt dat je door dat lichaamsdeel zo door geobsedeerd bent? In deze serie vertellen kleine miniatuurtjes het verhaal van je levenslange gezelschap van je eigen lichaam.

Every body has its own characteristics. What attracts your eye? A hand, eye, chest or leg? And what does that tell you, what makes you so obsessed with that body part? In this series, tiny miniatures tell the story of your lifelong companionship of your own body.