coen van ham schildert in zijn atelier

Coen van Ham (Eindhoven, 1971)

Volgde eerst een opleiding tot designer aan Sint Lucas in Boxtel en van 1992-1996 aan Design Academy in Eindhoven. Hij leerde naast het vak van ontwerper ook naar model schilderen. Naast zijn succesvolle praktijk als ontwerper en adviseur met betrekking tot identiteit, is hij altijd autonoom werk blijven maken. Sinds 2014 maakt hij meer tijd vrij voor zijn autonome pad als beeldend kunstenaar. Op die weg ontmoette hij zijn oud-leerling Hugo Tieleman die Coen op zijn beurt de laatste jaren coacht bij zijn schilderproces.

   Rebecca Nelemans, Kunsthistoricus

 

kunstenaarsprofiel

Soms ontmoet je iemand die je raakt. Die de kunstenaar in je wakker maakt. Iets waar je niet precies je vinger op kan leggen. Maar je weet dat er iets verborgen zit achter die aantrekkingskracht. Het schilderen van een naaktmodel is een intiem en breekbaar proces. Coen van Ham (1971) treedt met zijn naaktportretten op expressionistische wijze in de voetsporen van grootmeesters als Willem de Kooning, Francis Bacon en Adrian Ghenie.

Ondanks de eeuwenoude thematiek weet Van Ham er een eigen draai aan te geven.´Ik reflecteer in mijn werk op emoties, identiteit en universele waarden. Verf is mijn medium. Kleur is mijn taal.’ Dit resulteert in kleurrijke en geabstraheerde werken op doek en papier.

Van Ham laat niet te veel los over zijn schilderijen. Hij wil dat kijker de werken zelf ervaart en eigen maakt, net als je doet bij een eerste ontmoeting. Coen woont en werkt in Eindhoven.

   Mulan Go, GoMulan gallery, Amsterdam

 

Ik laat zien hoe mooi mensen zijn

Zijn werk als autonoom schilder beslaat een groot deel van Coens tijd. Daarnaast is hij coach en identiteitsconsultant en ontwerpt hij met zijn in Eindhoven gevestigde studio COEN! identiteit, interieurs en producten. Zo was hij verantwoordelijk voor de interieurs van de NPO, de MBO Raad, maar ook de entree en de hal van het Muziekcentrum van de Omroep.

Eén van zijn producten, de Delfts blauwe vouwvaas K’ Do Ding, is inmiddels een designklassieker. Coen was creatief directeur bij de internationale interieurbouwer Gielissen en ontwikkelde innovatieve internationale onderwijsinnovaties en andere creatieve strategieën.

Dit palet aan projecten en activiteiten lijkt op het eerste gezicht divers. Er zit echter één grote overeenkomst in: voor zowel zijn toegepaste opdrachten als zijn autonome werk richt hij zich op het ontdekken, vertalen en verbeelden van identiteit.

   Marleen van Loon, Qualis magazine

Coen van Ham (Eindhoven,1971)

First trained as a designer at Sint Lucas in Boxtel and from 1992-1996 at the Design Academy in Eindhoven. In addition to the profession of designer, he also learned to paint from models. In addition to his successful practice as a designer and advisor on identity, he has always continued to make autonomous work. Since 2014, he has made more time for his autonomous path as a visual artist. On that path he met his former student Hugo Tieleman, who in turn has been coaching Coen in his painting process in recent years.

     Rebecca Nelemans, art historian

 

artist statement

Sometimes you meet someone who touches you. Who awakens your inner artist. Something you can’t quite put your finger on. But you know that something is hidden behind that attraction. Painting a nude model is an intimate and fragile process. With his nude portraits, Coen van Ham (1971) follows in an expressionist manner in the footsteps of great masters such as Willem de Kooning, Francis Bacon and Adrian Ghenie.

Despite this age-old theme, Van Ham knows how to give it his own twist. ‘In my work I reflect on emotions, identity and universal values. Paint is my medium. Color is my language.’ This results in colorful and abstract works on canvas and paper.

Van Ham doesn’t reveal too much about his paintings. He wants the viewer to experience the works for themselves and to make them their own, just like you do at a first meeting. Coen lives and works in Eindhoven.

   Mulan Go, GoMulan gallery, Amsterdam

 

I show the beauty of people

His work as an independent painter covers a large part of Coen’s time. Next to this he is also a coach and identity consultant and designs with his team in Eindhoven-based studio COEN! identity, interiors and products. For example, he was responsible for the interiors of the Dutch National Television, Educational organisations, but also the entrance and the hall of the Musical Centre in Hilversum.

One of his products, the Delft blue folding vase K’Do Ding, has become a design classic. Coen was creative director at international interior builder Gielissen and has developed innovative international bachelor’s programs and other creative educational strategies.

This palette of projects and activities may seem diverse at first glance. However, there is one major similarity: for both his applied assignments and his autonomous work, he focuses on discovering, translating and depicting identity.

   Marleen van Loon, Qualis magazine